Những câu nói hay của Thomas Edison

Thomas Edison là một trong những nhà khoa học, nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử. Là một người với kho ý tưởng đồ sộ ông đã có khoảng 1500 bằng sáng chế trên toàn thế giới và trong số đó có những phát minh quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống trong thế kỉ 20 và kể cả về sau này.

Ngoài những phát minh để đời Thomas Edison cũng là người truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ sau với những câu nói hay mang ý nghĩa sau sắc về cuộc sống và công việc. Cùng xưởng tranh động lực SUNKEY theo dõi bài tổng hợp những câu nói hay của Thomas Edison dưới đây để biết thêm nhiều điều và nhà khoa học thiên tài này nhé.

“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration”.

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.

– Thomas Edison –

“There is no substitute for hard work”.

Không có gì thay thế được sự vất vả lao động.

– Thomas Edison –

“The chief function of the body is to carry the brain around”.

Chức năng chính của cơ thể là để chuyên chở bộ não.

– Thomas Edison –

“Everything comes to him who hustles while he waits”.

Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi.

– Thomas Edison –

“Discontent is the first necessity of progress”.

Bất mãn là sự sự cần thiết đầu tiên cho tiến bộ.

– Thomas Edison –

“Great ideas originate in the muscles”.

Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp.

– Thomas Edison –

“Success is 90% perspiration and 10% inspiration”.

Thành công 90% là mồ hôi và 10% là cảm hứng.

– Thomas Edison –

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work”.

Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

– Thomas Edison –

“Your worth consists in what you are and not in what you have”.

Giá trị của bạn nằm ở việc bạn là ai, chứ không nằm ở việc bạn có gì.

– Thomas Edison –

“The successful person makes a habit of doing what the failing person doesn’t like to do”.

Người thành công có thói quen làm điều mà kẻ thất bại không thích làm.

– Thomas Edison –

“I owe my success to the fact that I never had a clock in my workroom”.

Thành công của tôi đến từ việc tôi chẳng bao giờ cần đồng hồ trong phòng làm việc của mình.

– Thomas Edison –

“To invent, you need a good imagination and a pile of junk”.

Để phát minh, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống phế thải.

– Thomas Edison –

“Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work”.

Cơ hội bị hầu hết mọi người bỏ lỡ vì nó mặc áo khoác làm việc và trông giống như công việc.

– Thomas Edison –

“There is a better way for everything. Find it”.

Luôn luôn có cách tốt hơn cho mọi thứ. Hãy tìm nó.

– Thomas Edison –

“When you have exhausted all possibilities, remember this: you haven’t”.

Khi bạn đã vắt kiệt tất cả các khả năng, hãy nhớ điều này: chưa phải thế đâu.

– Thomas Edison –

“I never view mistakes as failures. They are simply opportunities to find out what doesn’t work”.

Tôi không bao giờ coi sai lầm là thất bại. Chúng chỉ là cơ hội để tìm hiểu thứ gì không hoạt động.

– Thomas Edison –

“Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless”.

Chỉ vì thứ gì đó không hoạt động như kế hoạch của bạn không có nghĩa là nó vô dụng.

– Thomas Edison –

“If we did all the things we are capable of doing, we would literally astound ourselves”.

Nếu ta làm tất cả những gì mình có thể làm, ta sẽ làm chính bản thân mình kinh ngạc.

– Thomas Edison –

“The biggest failure of man is that he gives up before he realizes how close he was to success”.

Thất bại lớn nhất của con người là anh ta bỏ cuộc trước khi nhận ra mình gần đến thành công như thế nào.

– Thomas Edison –

“To have a great idea, have a lot of them”.

Để có một ý tưởng lớn, hãy có thật nhiều ý tưởng.

– Thomas Edison –

“Having a vision for what you want is not enough… Vision without execution is hallucination”.

Có tầm nhìn về điều mình muốn là chưa đủ… Tầm nhìn mà không có thực thi chỉ là ảo ảnh.

– Thomas Edison –

“The three great essentials to achieve anything worth while are: Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense”.

Ba điều cơ bản để đạt được bất cứ điều gì đáng giá là: Chăm chỉ, Bền bỉ, và Lẽ thường.

– Thomas Edison –

“Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time”.

Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn luôn thử thêm một lần nữa.

– Thomas Edison –

“I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work”.

Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình; chúng đến từ lao động.

– Thomas Edison –

“I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success”.

Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

– Thomas Edison –

“Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success”.

Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.

– Thomas Edison –

“What you are will show in what you do”.

Con người của bạn sẽ thể hiện trong điều bạn làm.

– Thomas Edison –

“I never perfected an invention that I did not think about in terms of the service it might give others… I find out what the world needs, then I proceed to invent”.

Tôi chưa bao giờ hoàn thiện phát minh nào mà tôi không nghĩ về cách nó có thể hữu ích cho người khác… Tôi tìm hiểu thế giới cần gì, rồi tôi phát minh.

– Thomas Edison –

“Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution. Until we stop harming all other living beings, we are still savages”.

Bất bạo lực dẫn đến đạo đức cao nhất, đó là mục tiêu của tất cả sự tiến hóa. Chừng nào chúng ta chưa ngừng làm hại tất cả những sinh linh khác, chúng ta vẫn là kẻ man rợ.

– Thomas Edison –

“Negative results are just what I want. They’re just as valuable to me as positive results. I can never find the thing that does the job best until I find the ones that don’t”.

Kết quả tiêu cực chính là thứ tôi muốn. Với tôi, chúng cũng đáng giá như kết quả tích cực. Tôi không bao giờ có thể tìm ra thứ nào hoạt động tốt nhất chừng nào tôi còn chưa tìm ra thứ nào không.

– Thomas Edison –

“The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease”.

Người bác sĩ của tương lai sẽ không cho thuốc men, nhưng khiến bệnh nhân của mình quan tâm tới vấn đề chăm sóc thể xác con người, tới chế độ ăn uống, tới nguyên nhân và sự phòng bệnh.– Thomas Edison –

“The value of an idea lies in the using of it”.

Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.

– Thomas Edison –

Trên đây là bài tổng hợp những câu nói hay của Thomas Edison, hy vọng nó giúp bạn hiểu rõ hơn về con người vĩ đại này cũng như tìm được trong đó những niềm cảm hứng trong học tập cũng như công việc của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể nêu ra suy nghĩ của mình về những câu nói trên cũng như bổ sung thêm các câu nói hay khác của Thomas Edison bằng cách để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute